Terminy płatności na rzecz podwykonawcy

Strony Umowy Podwykonawczej po ustaleniu wysokości wynagrodzenia, określają na jakich zasadach odbierane będą poszczególne etapy prac i w jakich terminach nastąpi płatność.

Poniżej przykładowy zapis umowy dotyczący odbiorów prac Podwykonawcy.

Wynagrodzenie Podwykonawcy
1. Na koniec każdego miesiąca kalendarzowego Podwykonawca przedstawiać będzie Wykonawcy Rozliczenie robót, zawierające zestawienie wykonanych przez Podwykonawcę w danym miesiącu Robót, szczegółowe kwoty wynagrodzenia, do wysokości którego Podwykonawca uważa się za uprawnionego w związku z wykonaniem tych Robót, z uwzględnieniem uzgodnionych cen jednostkowych wraz z dokumentami uzasadniającymi, zawierającymi także Raport o postępie Robót. Rozliczenie Robót oraz Raport o postępie Robót winny zawierać informacje wymagane od Generalnego Wykonawcy przez Inżyniera. Zakres tych informacji Generalny Wykonawca wskaże Podwykonawcy na bieżąco. Raport o postępie Robót i Rozliczenie Robót będą stanowiły podstawę do wystawienia przez Generalnego Wykonawcę Przejściowego Świadectwa Płatności lub protokołu częściowego odbioru Robót, które będą stanowiły podstawę comiesięcznego rozliczenia i wystawienia faktury VAT.
2. W celu rozstrzygnięcia wszelkich wątpliwości, Strony uzgadniają, że jakiekolwiek Przejściowe Świadectwa Płatności lub protokoły częściowego odbioru Robót, o których mowa w §12 Umowy, stanowią niezbędny element procedury rozliczeniowej między stronami Umowy, tj. wystawiania faktur częściowych, to jednak w żadnym przypadku nie mogą być traktowane przez Strony lub osoby trzecie jako dowód odbioru lub przyjęcia przez Generalnego Wykonawcę objętych nim Robót. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty odbioru Przedmiotu Umowy przez Inżyniera od Generalnego Wykonawcy w ramach Umowy Głównej.
3. Podwykonawca w ciągu 7 dni od daty zaakceptowania przez Generalnego Wykonawcę Przejściowego Świadectwa Płatności lub zatwierdzenia protokołu częściowego odbioru Robót wystawi fakturę VAT. Termin płatności wynosi 30 (trzydzieści) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Generalnego Wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy Podwykonawcy wskazany na fakturze, co nie może jednak nastąpić przed otrzymaniem przez Generalnego Wykonawcę wynagrodzenia od Zamawiającego.

Na powyższym przykładzie widać w jaki sposób uregulowana jest kwestia płatności na rzecz Podwykonawcy. Po wykonaniu poszczególnych etapów prac sporządzane jest Przejściowe Świadectwo Płatności lub protokół częściowego odbioru robót, który jest następnie zatwierdzany przez GW. W większości umów brakuje zapisu o terminie jaki GW ma na zatwierdzenie Przejściowego Świadectwa Płatności lub protokołu częściowego odbioru robót. Podwykonawca podczas negocjacji powinien zadbać o wprowadzenie tego terminu do treści umowy.

Kolejne postanowienie, które jest wprowadzane do treści Umowy Podwykonawczej przez Generalnego Wykonawcę to zapis o uzależnianiu płatności dla Podwykonawcy, od płatności przez Zamawiającego na rzecz Generalnego Wykonawcy. Wspomniałam o tym we wpisie:
http://prawopodwykonawcy.pl/przedmiot-umowy/
Podwykonawca powinien zadbać o jego wykreślenie.

Jednakże co zrobić w sytuacji gdy obydwa te zapisy nie zostaną wykreślone z treści umowy?

Orzecznictwo w tej materii stoi zasadniczo po stronie Podwykonawcy. Wyrok SA w Warszawie z 17 lipca 2007 r., I ACa 817/06, OSA 2008, nr 10, poz. 32, s. 51) stanowi, że nieważne jest postanowienie umowy uzależniające termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę od uzyskania wynagrodzenia od inwestora. W takiej sytuacji, z mocy art. 58 § 3 KC, w jego miejsce stosuje się zasady zapłaty wynagrodzenia określone w art. 647 i 654 KC, zgodnie z którymi wynagrodzenie należy się wykonawcy w chwili oddania robót. Termin zapłaty jest poddany swobodzie kontraktowania, ale zgodnie z art. 353 (1) KC, nie może być ustalony sprzecznie z naturą stosunku prawnego, ustawą lub zasadami współżycia społecznego.

Dokonanie odbioru prac można ustalić za pomocą innych dowodów niż protokół odbioru. Może to być faktyczne objęcie w posiadanie, korzystanie bez zakłóceń czy oddanie do użytkowania.

Jeżeli Generalny Wykonawca nie dokonuje odbioru robót, Podwykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia pomimo braku odbioru. Roszczenie to jest wymagalne z chwilą, gdy odbiór powinien był nastąpić lub w którym miał nastąpić zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie. Uchylanie się Generalnego Wykonawcy od formalnego odbioru prac z jednoczesnym rozpoczęciem korzystania z wybudowanego obiektu, nie zwalnia z zapłaty wynagrodzenia. W takiej sytuacji Podwykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru stanowiącego podstawę do wystawienia faktury opartej na sporządzonym przez siebie kosztorysie powykonawczym.

Comments are closed.