Gwarancja dobrego wykonania umowy

Podwykonawca jest zobowiązany przekazać Generalnemu Wykonawcy gwarancję dobrego wykonania umowy. Poniżej prezentuję zapis umowy dotyczący warunków na jakich gwarancja ma zostać przekazana oraz na jaką kwotę ma opiewać.

W celu zabezpieczenia właściwego wykonania niniejszej Umowy, PW, w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy, dostarczy GW bezwarunkową, nieodwołalną, płatną na pierwsze żądanie bankową lub ubezpieczeniową gwarancję dobrego wykonania Umowy na kwotę stanowiącą 10% wartości brutto Umowy. Do czasu przedłożenia gwarancji dobrego wykonania GW uprawniony jest zatrzymać 10% wartości brutto Umowy na pokrycie gwarancji dobrego wykonania. Gwarancja ta winna być zgodna ze wzorem przedstawionym w Załączniku Nr 9 do niniejszej Umowy. PW dostarczy gwarancję dobrego wykonania ważną od momentu przedłożenia do końca okresu gwarancji i rękojmi robót podzleconych z tym zastrzeżeniem, że w okresie gwarancji i rękojmi robót podzleconych od momentu odbioru końcowego całości prac objętych Kontraktem i po przedłożeniu podpisanego przez obie Strony bez zastrzeżeń Zwolnienia/Rozliczenia zobowiązań (załącznik nr 14 do niniejszej Umowy), gwarancja dobrego wykonania zabezpieczać winna 5% wartości brutto Umowy. GW na pisemny wniosek PW, zwróci gwarancję dobrego wykonania PW w terminie 30 dni po upływie okresu gwarancji jakości oraz rękojmi i usunięciu przez PW wszystkich wad i usterek. PW zobowiązuje się, w sytuacji wydłużenia zakładanego okresu trwania gwarancji jakości i rękojmi zgodnie z zasadami Kontraktu, na każde żądanie GW przedłużać okres ważności gwarancji dobrego wykonania zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Nie przedłużenie przez PW gwarancji dobrego wykonania w terminie 14 dni uprawnia GW do pociągnięcia gwarancji bankowej stanowiącej gwarancję dobrego wykonania i zatrzymania uzyskanej w ten sposób kwoty jako zabezpieczenia roszczeń GW wynikających z niniejszej Umowy przez okres gwarancji jakości zgodnie z warunkami Kontraktu.

Podwykonawca powinien w pierwszej kolejności starać się obniżyć kwotę zabezpieczenia. Należy zwrócić uwagę na to czy procentowy wskaźnik kwoty zatrzymanej odnosi się do wartości umowy netto czy brutto.

Następnie należy uregulować kwestę zatrzymywania kwot tytułem zabezpieczenia z wynagrodzenia. Kwoty te są zatrzymywane w przypadku, gdy Podwykonawca nie przekaże gwarancji bankowej.

Wartość zabezpieczenia może zostać zatrzymana jednorazowo tj. aż do uzyskania 10% wynagrodzenia netto/brutto. W takiej sytuacji Podwykonawca po wystawieniu pierwszej faktury nie otrzyma żadnego wynagrodzenia, ponieważ cała kwota zostanie przeznaczona na zabezpieczenie.
Korzystniejszym rozwiązaniem dla Podwykonawcy jest potrącanie każdorazowo z faktur części wynagrodzenia aż do uzyskania wymaganej kwoty zabezpieczenia.

Kolejną kwestią wartą poruszenia w omawianym wpisie są okresy ważności gwarancji. Część kwoty np. 50%-70% jest zatrzymywane przez Generalnego Wykonawcę do momentu odbioru końcowego całości prac objętych Kontraktem. Należy dokładnie określić od wystawienia jakiego dokumentu uzależniony będzie zwrot zabezpieczenia. Najlepiej żeby był to taki Protokół Końcowego Odbioru Robót, którego forma jest ustalona przy podpisywaniu umowy.
Pozostała kwota zabezpieczenia jest zwracana Podwykonawcy po upływie okresu gwarancji jakości oraz rękojmi.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na to, że gwarancja jakości nie jest równoznaczna z rękojmią.

Gwarancja jakości to dodatkowe zobowiązanie Podwykonawcy. Najczęściej gwarancja jakości stanowi załącznik do umowy. Jest to dokument, w którym Podwykonawca gwarantuje, że usunie wszelkie wady, które ujawnią się w okresie trwania gwarancji, a także określa terminy w jakich będzie dokonywał stosownych napraw.

Natomiast rękojmia to odpowiedzialność za wady robót nieujawnione w chwili dokonywania odbioru, a ujawnione w okresie obowiązywania rękojmi. Odpowiedzialność powstaje z mocy ustawy, nawet jeśli strony w umowie nic na ten temat nie postanowią. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć.

Comments are closed.