Cesje – przykłady zapisów

Cesja to przeniesienie wierzytelności pierwotnego wierzyciela do majątku osoby trzeciej na podstawie zawartej pomiędzy tymi podmiotami umowy.

Umowy Podwykonawcze niekiedy przewidują dokonanie cesji, natomiast ta możliwość zazwyczaj jest zarezerwowana jedynie dla Zamawiającego. Zatem może się okazać w trakcie realizacji kontraktu, że naszym wierzycielem nie będzie już podmiot, z którym podpisaliśmy umowę. Dlatego istotnym jest, aby nie wyrażać „z góry” zgody na cesję. Należy zapisać, że zgoda musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

Czytaj dalej

Nie rezygnuj z zapisu o Sile Wyższej!

W Umowie Podwykonawczej powinny znajdować się zapisy dotyczące siły wyższej. Czasem niektóre podmioty uważają, że nie ma konieczności ich zamieszczania i rezygnują z paragrafu dotyczącego siły wyższej.
Precyzyjne uregulowania dotyczące sytuacji nadzwyczajnych, nieprzewidzianych są istotne i nie należy z nich rezygnować.

Odpowiedzialność stron w przypadku wystąpienia siły wyższej można uregulować dowolnie.

Czytaj dalej