Cesje – przykłady zapisów

Cesja to przeniesienie wierzytelności pierwotnego wierzyciela do majątku osoby trzeciej na podstawie zawartej pomiędzy tymi podmiotami umowy.

Umowy Podwykonawcze niekiedy przewidują dokonanie cesji, natomiast ta możliwość zazwyczaj jest zarezerwowana jedynie dla Zamawiającego. Zatem może się okazać w trakcie realizacji kontraktu, że naszym wierzycielem nie będzie już podmiot, z którym podpisaliśmy umowę. Dlatego istotnym jest, aby nie wyrażać „z góry” zgody na cesję. Należy zapisać, że zgoda musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

Podwykonawca powinien zadbać o to, żeby w umowie znalazł się analogiczny zapis dotyczący cedowania jaki obowiązuje Zamawiającego.

Poniżej przedstawiam przykład zapisu, który najczęściej występuje w umowach i nie jest korzystny dla Podwykonawcy:

CESJE

  1. PW nie może bez pisemnej zgody GW wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie tak tytułem darmym jak i odpłatnie.

  2. GW przysługuje prawo przeniesienia praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich. Dotyczy to w szczególności możliwości scedowania uprawnień GW na rzecz Zamawiającego, zgodnie z regulacją wynikającą z klauzuli 4.4. d) Warunków Kontraktu na budowę, Warunki ogólne FIDIC 1999.

Podwykonawca powinien mieć możliwość dokonania cesji, ponieważ niejednokrotnie korzysta z finansowania zewnętrznego niezbędnego do realizacji kontraktu np. z faktoringu.

Zatem korzystnym jest dla Podwykonawcy wprowadzenie do umowy następującego zapisu:

CESJE

Żadna ze Stron nie może dokonać cesji praw wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności z wyjątkiem cesji praw na bank finansujący realizację Umowy przez Stronę.

FIDIC zgodnie z Subklauzulą 4.4. d) nakłada na Zamawiającego obowiązek zamieszczenia w Umowie Podwykonawczej zapisu upoważniającego Inwestora do wymagania, aby prawa z umowy zostały scedowane na Inwestora w sytuacji, gdy nastąpi rozwiązanie kontraktu przez Inwestora z winy Zamawiającego Subklauzula 15.2. Podwykonawcy nie pozostaje nic innego jak zgodzić się na ten zapis.

Może zainteresuje Cię również: