Weksel jako zabezpieczenie

Istnieją różne formy zabezpieczenia kontraktu: gwarancje, kwoty zatrzymane. Weksel zazwyczaj nie jest stosowany przez duże firmy Wykonawcze jako forma zabezpieczenia kontraktów o wartości wyższej niż milion złotych. Jednakże jest stosowany przy mniejszych projektach i ewentualnie przy bieżącej współpracy.

Pojawia się pytanie, czy jest to dobra forma zabezpieczenia z punktu widzenia Podwykonawcy. Z jednej strony mamy dość duże ryzyko przekazując drugiej stronie weksel „in blanco”, z drugiej natomiast jest to najtańsza forma zabezpieczenia.

Przy wystawianiu weksla powinniśmy zwrócić uwagę na trzy najważniejsze elementy. Po pierwsze powinien być sporządzony dokument, w którym opisana jest transakcja, którą weksel zabezpiecza. Będzie to najczęściej porozumienie lub aneks do umowy.

Po drugie weksel powinien być sporządzony w taki sposób, aby zabezpieczał interesy Podwykonawcy w możliwie najpełniejszy sposób. Zasady sporządzania weksla bardzo dobrze opisane są na stronie internetowej: http://www.remitent.pl/bezpieczny-weksel-in-blanco

Na koniec, po trzecie do weksla należy sporządzić deklarację wekslową/umowę wekslową – nazwa nie ma większego znaczenia, ważne żeby dokument podpisany był przez obie strony. Istotne jest również, aby w treści deklaracji znalazł się dokładny opis jaką transakcję/kwotę zabezpiecza weksel oraz by zostały opisane cechy weksla. Za pomocą tej deklaracji/umowy Podwykonawca będzie mógł skutecznie przedstawić zarzuty w przypadku niezgodnego z zawartą deklaracją/umową uzupełnienia weksla.

Podsumowując, weksel jest bardzo dobrym sposobem zabezpieczania transakcji, jednakże z uwagi na fakt, iż jest to wysoce sformalizowany dokument, należy podchodzić do niego bardzo ostrożnie tj. precyzyjnie sporządzić zarówno sam weksel zważając na wszystkie jego elementy, jak i dokumenty niezbędne do ochrony naszych praw na wypadek, gdyby druga strona chciała skorzystać z weksla bezprawnie.