Ochrona z ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Podwykonawca chroniony zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych Dz.U. 2012 poz. 891.

Na wstępie należy zaznaczyć, że ustawa miała ułatwić dochodzenie należności przez Podwykonawców, którzy nie są Podwykonawcami zatwierdzonymi bądź mianowanymi. Należy stwierdzić, że ustawa stworzyła możliwość dochodzenia należności, jednakże uzyskanie płatności od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nie jest zadaniem prostym. Należy spełnić szereg wymogów i dostarczyć wiele dokumentów.

Czytaj dalej

Podwykonawca zatwierdzony – obowiązki i uprawnienia

Podwykonawca w procesie inwestycyjno-budowlanym to pojęcie bardzo szerokie. Nie każdy Podwykonawca będzie miał taki sam status i takie same prawa. Podwykonawca może być zatwierdzony zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego, może być mianowany przez Zamawiającego/Generalnego Wykonawcę, może również podlegać ochronie na podstawie uregulowań zawartych w ustawie z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych Dz.U. 2012 poz. 891.

Podwykonawca zatwierdzony zgodnie z Kodeksem cywilnym

Art. 647 (1) § 2 KC stanowi, że do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Inwestora. Jeżeli Inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Czytaj dalej

Podwykonawca w procesie inwestycyjnym – jak chronić interesy?

Podwykonawca jest „najsłabszym ogniwem” w procesie inwestycyjnym. Pokazały to nam wydarzenia ostatnich lat. Na największych inwestycjach infrastrukturalnych realizowanych w Polsce to właśnie Podwykonawcy stracili najwięcej. Wiele spółek musiało ogłosić upadłość lub popadło w tarapaty finansowe.

Generalny Wykonawca, którym najczęściej jest duża zagraniczna firma, prowadzi większość prac przy pomocy podmiotów trzecich, tym samym korzystając z ich potencjału i majątku. Niejednokrotnie cały ciężar związany z realizacją zadania inwestycyjnego opiewającego na kilkanaście milionów złotych spoczywa na barkach Podwykonawcy. Terminy zapłaty dla Podwykonawcy uzależniane są często przez Generalnych Wykonawców od terminów płatności określonych w umowie z Zamawiającym. Po otrzymaniu przez Generalnego Wykonawcę swojego wynagrodzenia, już tylko i wyłącznie od niego zależy kiedy uiści płatność na rzecz Podwykonawcy. Zamawiający wprowadził ostatnio zabezpieczenie w postaci obowiązku przekazania „oświadczenia o niezaleganiu”. GW musi zebrać od Podwykonawców potwierdzenia, że dokonał zapłaty na ich rzecz. Jednakże to nie chroni w wystarczający sposób interesów Podwykonawcy.

Czytaj dalej