Podwykonawca mianowany – definicja i zakres ochrony

Podwykonawca mianowany to szczególny rodzaj Podwykonawcy. To czy staniemy się Podwykonawcą mianowanym nie zależy od nas, ale od Zamawiającego/Inwestora. Ten rodzaj Podwykonawcy występuje w procesie inwestycyjno-budowlanym stosunkowo rzadko.

Podwykonawca mianowany to Podwykonawca wyznaczony przez Zamawiającego/Inwestora.

„Żółty FIDIC”[1] w subklauzuli 4.5 określa mianowanego Podwykonawcę następująco:

W niniejszej Subklauzuli „mianowany Podwykonawca” oznacza Podwykonawcę, którego Inżynier, według Klauzuli 13 (Zmiany i korekty), poleca Wykonawcy zatrudnić jako Podwykonawcę.

Wykonawca może nie zatrudnić wskazanego Podwykonawcy jeżeli będzie miał przeciwko niemu uzasadnione zastrzeżenia, jeżeli takich zastrzeżeń nie będzie jest zobowiązany Podwykonawcę zatrudnić.

„Czerwony FIDIC”[2] w subklauzuli 5.1 wprowadza definicję „Wyznaczonego Podwykonawcy” jednakże należy zwrócić uwagę, że pojęcia mianowany i wyznaczony nie są tożsame.
Według subklauzuli 5.1:

Wyznaczony Podwykonawca oznacza Podwykonawcę:
a) który jest wymieniony w Kontrakcie jako Wyznaczony Podwykonawca, lub
b) którego Inżynier poleci Wykonawcy zatrudnić jako Podwykonawcę na mocy rozdziału 13 (Zmiany i korekty).

Wyznaczony Podwykonawca jest chroniony w następujący sposób Subklauzula 5.4:

Przed wystawieniem Świadectwa Płatności, obejmującego kwotę należną Wyznaczonemu Podwykonawcy, Inżynier może zażądać od Wykonawcy dowodu, że Wyznaczony Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne mu na mocy wcześniejszych Świadectw Płatności, pomniejszone o odpowiednie potrącenia z tytułu kwot zatrzymanych lub innego.

Wykonawca może oczywiście przedstawić dowody na to, że Podwykonawca nie jest uprawniony do wypłaty wynagrodzenia, jednakże ciężar dowodu leży po jego stronie.

Czy Podwykonawca mianowany/wyznaczony będzie miał taką samą ochronę jak Podwykonawca zatwierdzony?
Jeżeli zostaną spełnione przesłanki z Kodeksu cywilnego dotyczące zatwierdzenia, to tak. Zamawiający wyznaczając Podwykonawcę wyraża tym samym zgodę na jego zatrudnienie, należy zatem przyjąć, że będzie solidarnie odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia.


 

[1] Warunki Kontraktu na Urządzenia i Budowę z Projektowaniem dla Urządzeń Elektrycznych i Mechanicznych oraz Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Wykonawcę COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko – polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999.

[2] Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC)