Nie rezygnuj z zapisu o Sile Wyższej!

W Umowie Podwykonawczej powinny znajdować się zapisy dotyczące siły wyższej. Czasem niektóre podmioty uważają, że nie ma konieczności ich zamieszczania i rezygnują z paragrafu dotyczącego siły wyższej.
Precyzyjne uregulowania dotyczące sytuacji nadzwyczajnych, nieprzewidzianych są istotne i nie należy z nich rezygnować.

Odpowiedzialność stron w przypadku wystąpienia siły wyższej można uregulować dowolnie.

Poniżej prezentuję przykładowe zapisy dotyczące siły wyższej:

SIŁA WYŻSZA

Obowiązują definicje i ustalenia Kontraktu lub w przypadku braku takich ustaleń przez „Siłę wyższą” rozumie się okoliczności, które uniemożliwiają realizację zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, których Strona nie mogła w momencie zawierania Umowy przewidzieć, to jest stan wojny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, które dotyczą realizacji niniejszej Umowy. Którykolwiek z wymienionych w zdaniu poprzednim przypadków siły wyższej stanowi podstawę do żądania przez PW wyłącznie zmiany terminu bez prawa dochodzenia jakichkolwiek odszkodowań z tego tytułu od GW.

  1. Zamawiający lub Podwykonawca nie będą ponosić żadnych konsekwencji materialnych i niematerialnych za straty spowodowane wystąpieniem siły wyższej powstałej bez ich udziału. Istnienie siły wyższej musi być stwierdzone przez Strony na piśmie.

  2. Za siłę wyższą uważa się wszelkie zdarzenia zewnętrzne, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu, w szczególności działania wojenne, rozruchy, klęski żywiołowe, lub jakiekolwiek inne zdarzenie losowe w wyniku którego nastąpiło skażenie lub zatrucie chemiczne bądź radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy.

  3. Czas, w którym trwają wydarzenia wskazane w ust. 2 powyżej będzie odpowiednio uwzględniony w harmonogramie robót lub ich dostaw. Gdyby okres ten wynosił więcej niż 3 miesiące, obie Strony ustalą nowe warunki współpracy, a w przypadku gdy nie będzie to możliwe każda ze Stron będzie uprawniona do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

  4. W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust. 3 powyżej, Strony dokonają wzajemnych rozliczeń za wykonane przez Dostawcę zgodnie z umową Panele. Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania siły wyższej jest zobowiązana powiadomić drugą ze Stron o tym fakcie i to niezwłocznie, od dnia uzyskania wiedzy o zaistnieniu takich zdarzeń, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na siłę wyższą. Gdy działanie siły wyższej ustanie, druga ze Stron powinna zostać powiadomiona o tym niezwłocznie od dnia uzyskania wiedzy o ustaniu siły wyższej. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie pozostawaniem przez Stronę, która go nie dopełniła w zwłoce, co do wykonania jej zobowiązań umownych.