Kaskadowe zabezpieczenia w umowie

Każdy Generalny Wykonawca ma swój własny wzorzec umowy podwykonawczej, jednakże niektóre postanowienia występują we wszystkich tego typu projektach umów. Wraz z modyfikacjami wprowadzanymi przez Inwestora w umowach z GW, zmianie również ulegają umowy z Podwykonawcą.

 

Najnowszą modyfikacją wprowadzaną przez GW jest kaskadowe zabezpieczenie. Oznacza to, że dzięki zastosowaniu takiego zabezpieczenia kwoty zatrzymane, które przeciętnie wynoszą 5%-10% wynagrodzenia wzrastają do 30%-35% wartości wynagrodzenia.

 

Zapisy wyglądają następująco:

” Zamawiający zapłaci Wykonawcy całość wynagrodzenia po wykonaniu i odbiorze całości robót stanowiących Przedmiot Umowy.  Do czasu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Wypłata nastąpi na podstawie faktur zaliczkowych w oparciu o protokoły zaawansowania robót. Wysokość zaliczki będzie ściśle związana z rzeczywistym zaawansowaniem robót Wykonawcy potwierdzonym przez Zamawiającego stosownym protokołem. Wysokość zaliczki będzie się miała tak do wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową jak procent ilościowy i jakościowy wykonanych robót w stosunku do całości robót objętych Przedmiotem Umowy. Wysokość zaliczek na poczet wynagrodzenia nie może przekroczyć łącznie 90 % całego wynagrodzenia.”

„Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym w szczególności: kar umownych, roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, bezwarunkową, nieodwołalną gwarancję bankową/ubezpieczeniową (dalej: „Gwarancja”), zaakceptowaną uprzednio przez Zamawiającego, na kwotę stanowiącą 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, płatną na pierwsze żądanie, z terminem ważności do upływu 60 dni po dacie upływu okresu rękojmi i gwarancji całości Inwestycji będącej przedmiotem Kontraktu.”

„Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego, w tym w szczególności roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym z kar umownych, roszczeń regresowych wynikających z roszczeń Podwykonawców Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia oraz z tytułu gwarancji i rękojmi, a także roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego z powodu stwierdzonych wad wykonawczych, Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto (dalej „Zabezpieczenie”). Na kwotę Zabezpieczenia składać się będą kwoty w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto potrącane przez Zamawiającego z każdej kolejnej faktury Wykonawcy.”

W sumie z wynagrodzenia Podwykonawcy zostanie zatrzymane 30 %. Zapisy te są zamieszczane w różnych miejscach umowy tak aby utrudnić ich odnalezienie. Jeżeli Podwykonawca nie zapozna się z warunkami z należytą starannością, 30% jego wynagrodzenia nie zostanie mu wypłacone od razu, a dopiero po upływie okresów określonych w umowie. Zatem należy wynegocjować wykreślenie z umowy powyższych zapisów i pozostawić jedno zabezpieczenie.