Rozwiązanie umowy

Poniżej prezentuję przykładowy zapis dotyczący rozwiązania umowy.

                                                ROZWIĄZANIE UMOWY
1. GW może w całości lub w części odstąpić od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zajdzie jedna z poniżej wymienionych okoliczności:
a) Zamawiający rozwiąże Kontrakt z GW lub zrezygnuje z części robót objętych niniejszą Umową;
b) w przypadku wyznaczenia kuratora PW, i/lub w przypadku objęcia majątku PW egzekucją, i/lub gdy zostanie wszczęte postępowania naprawcze w stosunku do PW,
c) PW w sposób nieprzerwany nie realizuje robót objętych niniejszą umową przez okres 7 dni bez zgody GW;
d) PW zejdzie z budowy
e) PW nie przedłoży GW Planu Zapewnienia Jakości lub gwarancji bankowej dobrego wykonania;
f) PW wykonuje roboty niezgodnie z Umową w szczególności Specyfikacjami Technicznymi, dokumentacją wykonawczą lub nie reaguje na polecenia GW i Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania;
g) ilość pracowników, maszyn, przyrządów lub materiałów jest na tyle niewystarczająca, że terminy realizacji robót nie będą mogły być dotrzymane, a w szczególności w przypadku, gdy opóźnienia realizacji robót PW przekroczą 14 dni w stosunku do Szczegółowego Harmonogramu Prac Budowlanych PW.

2. PW może wstrzymać realizację robót, jeżeli GW opóźnia o więcej niż 30 dni należne PW płatności; warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wcześniejsze powiadomienie pisemne pod rygorem nieważności przez PW o istniejącym zadłużeniu zawierające wezwanie do uregulowania zaległej płatności w terminie 5 dni roboczych.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy z którejkolwiek z przyczyn wymienionych w ustępach 1, 2 powyżej, PW nie przysługuje prawo do żadnych roszczeń, za wyjątkiem zapłaty za odebrane przez Zamawiającego i GW roboty zrealizowane przez PW do czasu rozwiązania Umowy.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez GW z przyczyn wymienionych w § 9 ust. 1 pkt. od b) do g) PW zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości Umowy brutto. Kara ta obowiązuje również w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia niniejszej umowy przez PW, z innych powodów niż wymienione w ust. 2 powyżej.

5. Strony postanawiają, że wykonanie umownego prawa odstąpienia od niniejszej umowy odnosi skutek od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i dotyczy wyłącznie świadczeń stron niewykonanych do chwili wykonania umownego prawa odstąpienia. W zakresie świadczeń wykonanych przez Strony do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu, umowa pozostaje w mocy, w szczególności w zakresie zabezpieczeń i gwarancji udzielonych przez PW.